VOMBO – netwerk LOB

Eind schooljaar 2011-2012 heeft samenwerkingsverband Sterk VO een werkgroep VO-MBO opgericht met het doel te werken aan de verbetering van de overstap van leerlingen uit het VO naar het MBO. Dit is een van de doelstellingen van de Utrechtse Onderwijs Agenda voor een verbeterde aansluiting in de schoolloopbaan van leerlingen. In regionaal verband wordt eveneens gewerkt aan de verbetering van de aansluiting VO-MBO in het project De Overstap. Hierin zijn alle VO-scholen, MBO-instellingen en leerplicht afdelingen in de hele RMC regio Utrecht vertegenwoordigd.

Vanwege de regionale functie van de MBO-instellingen ligt de voorkeur bij een samenwerking in een breder verband dan enkel met VO-scholen van SWV Sterk VO. Daarom is in het voorjaar van 2014, in overleg met de programmamanager UOA, besloten de werkgroep VO-MBO op te heffen. Het opgerichte netwerk LOB blijft wel bestaan. In deze bijeenkomsten wordt input voor De Overstap opgehaald en worden ontwikkelingen en gemaakte afspraken op het gebied VO-MBO uitgezet.