Samenhang activiteiten VO-MBO binnen Sterk VO

Het SWV Sterk VO draagt op twee sporen bij aan het verminderen van het Voortijdig Schooluitval (VSV) in het MBO. Dit vindt zowel op regionaal verband als op schoolniveau plaats. Door de gedeelde doelstelling willen de beide sporen nog wel eens overlappen.

De Overstap
In het regionale project De Overstap worden procesafspraken gemaakt tussen het VO, MBO en de gemeente (leerplicht) over het (technische) proces rond leerlingen die overstappen naar het MBO. Deze afspraken zorgen ervoor dat alle leerlingen tijdens de overstap bij betrokken organisaties in beeld zijn en niet ongezien tussen wal en schip kunnen belanden. Het project De Overstap begeleidt het daadwerkelijke overstappen van VO naar MBO door middel van een digitaal systeem, Aanmelding in Beeld. Het beslaat de periode van aanmelden bij de vervolgopleiding (deadline 1 april) tot het daadwerkelijke starten op het MBO (rond 1 september). Meer informatie vindt u onder het kopje De Overstap en op de website www.schoolwerkt.nl
Voorafgaand aan de daadwerkelijke overstap wordt in het VO op schoolniveau gewerkt aan het verminderen van VSV door leerlingen goed voor te bereiden middels loopbaanbegeleiding en –oriëntatie (LOB). LOB vindt in alle leerjaren van het VO plaats en richt zich op het realiseren van een adequaat opleidings- en beroepsbeeld bij leerlingen, zodat uitval door een verkeerde studiekeuze afneemt.

LOB en VSV project Sterk VO
Binnen Sterk VO wordt op twee manieren gewerkt aan het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de scholen. Vanuit de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) heeft SWV Sterk VO in 2012 een netwerk voor de loopbaanbegeleiders van alle V(S)O scholen opgezet: netwerk LOB. In dit netwerk wordt gewerkt aan kennisdeling op verschillende LOB thema’s. Daarnaast wordt het beroepsbeeld van LOB'ers verbeterd door onder andere een samenwerking met JINC. Stedelijke en regionale afspraken op VSV en LOB beleid worden gedeeld en behoeften van scholen worden geïnventariseerd.

Sinds schooljaren 2012-2013 werd een stimuleringsbudget voor de versterking van LOB-beleid beschikbaar gesteld. De LOB-activiteiten op alle scholen zijn geïnventariseerd en aan de hand daarvan is een basis LOB matrix opgesteld, waaraan het LOB beleid op alle scholen zou moeten voldoen.

Ook in schooljaar 2014-2015 is dit stimuleringsbudget ter beschikking gesteld. Op 28 mei 2015 presenteren de scholen, die gebruik hebben gemaakt van dit budget, aan elkaar waaraan het budget is besteed en wat de resultaten zijn.

Naast de opdracht van de UOA werkt Sterk VO sinds 2013 samen met SWV Regio Utrecht West en SWV Utrecht Zuid aan het intensiveren van de begeleiding aan het VO met betrekking tot de studie- en beroepskeuze van leerlingen. Gezamenlijk is een regionaal onderzoek uitgezet naar de herkomstschool en schoolloopbaan van MBO-studenten die van opleiding gewisseld zijn en/of voortijdig schoolverlater werden. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ontvingen enkele zwak scorende scholen meer ondersteuning op de verbetering van het LOB beleid. Binnen Sterk VO werken momenteel vijf scholen mee aan dit VSV-project. Samen met de projectleider vanuit Sterk VO wordt op de scholen uitgezocht wat de reden is dat veel van hun leerlingen in het MBO uitvallen of van opleiding wisselen en welke acties dit mogelijk verminderen en/of voorkomen.

Verbinding
De verschillende projecten beïnvloeden elkaar, daarom is het van belang dat de verbinding hiertussen wordt gewaarborgd. Om dit te bereiken is binnen Sterk VO een intern VSV overleg opgericht, waarin de voorzitter van het projectteam De Overstap, de stedelijk coördinator VOMBO en de projectleider VSV elkaar ontmoeten.