Werkgroep entree/participatie

 
In augustus 2013 is in RMC regio Utrecht de werkgroep entree gestart. Hoewel de inrichting van de entreeopleiding een verantwoordelijkheid is van het MBO, worden de mogelijkheden voor jongeren groter bij samenwerking. Inmiddels maken bijna alle MBO-instellingen, VO schoolbesturen en gemeenten in regio Utrecht deel uit van het Bestuurlijk Overleg en de werkgroep entree. In het afgelopen jaar zijn met de samenwerkingspartners de uitgangspunten, doelgroepen en organisatie van de regionale entreeopleidingen vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die eind 2014 is ondertekend.

Het kabinet streeft een nieuwe positionering van MBO-1-opleidingen na. Het doel van deze opleidingen is het verkrijgen van toegang tot een MBO-2-opleiding, dan wel een eerste stap te maken op de arbeidsmarkt. De opleiding heet voortaan entreeopleiding. Een entreeopleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. De nieuwe naam omvat alle huidige assistent opleidingen, dus zowel de arbeidsmarktkwalificerende assistent opleiding als de vakgerichte assistent opleidingen. De toelating tot de entreeopleidingen staat uitsluitend open voor leerlingen zonder diploma, omdat zij niet meer leerplichtig zijn, maar (vaak) wel kwalificatie-plichtig. Binnen vier maanden na aanvang van de opleiding ontvangt elke student een bindend studieadvies over de voortzetting van de opleiding. Bij een negatief studieadvies kan de student de huidige opleiding niet voortzetten. Inschrijven bij een andere opleiding behoort wel tot de mogelijkheden. Na twee jaar ingeschreven staat bij een entreeopleiding, kan een student zich niet meer inschrijven voor een andere entreeopleiding.

Het regionale aanbod van de entreeopleiding dat op 1 augustus 2014 is gestart, is georganiseerd in vier verschillende scenario’s:

1. Een basisscenario ‘entree MBO’ voor ongeveer 1.200 leerlingen gericht op de doorstroom naar MBO niveau 2 (‘entree doorstroom’) of uitstroom naar werk, (‘entree werk’) voor jongeren die binnen de reguliere onderwijstijd hun diploma kunnen halen.
2. Een complementair scenario 'entree- PrO' voor ongeveer 110 leerlingen van het praktijkonderwijs uit de regio, die in staat zijn met extra begeleiding en langere opleidingsduur (2 jaar) een ‘entree werk’ af te ronden.
3. Een complementair scenario 'entree OPDC-VSO' voor overbelaste leerlingen van het orthopedagogisch en didactisch centrum (de Utrechtse School) en voortgezet speciaal onderwijs in de regio die in staat zijn met extra begeleiding een entreeopleiding af te ronden. Deze opleiding is zowel gericht op doorstroom naar MBO niveau 2 (‘entree doorstroom’), alsmede uitstroom naar arbeid (‘entree werk’).
4. Een complementair scenario ´entree VMBO´ voor leerlingen die net boven PrO-niveau zitten en niet in staat zijn een regulier VMBO-diploma te halen (ook niet via LeerWerkTraject). Deze opleiding is gericht op de instroom van deze leerlingen in het basisscenario ‘entree MBO’.