Menu Sluiten

Instrumenten

Scholen kunnen gebruik maken van onderstaande instrumenten voor het in kaart brengen van, en het handelen naar, de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.*

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling VO
De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

PoLiscoop
Om de ondersteuningsbehoefte van een leerling systematisch in kaart te brengen, kan gebruik gemaakt worden van de PoLiscoop. De PoLiscoop is een Kijk- en Handelingswijzer, een digitaal screenings- en begeleidingsinstrument om leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften binnen het hele onderwijsveld planmatig te kunnen begeleiden. Scholen kunnen via de digitale omgeving van Perspectief op School (POS) deelnemers uitnodigen om vragenlijsten in te vullen. Een handleiding voor het werken met de PoLiscoop is hier te vinden.

Verwijsindex
De verwijsindex is een landelijk werkend systeem, een hulpmiddel bij de afstemming van zorg voor kinderen en jongeren. Per regio of gemeente zijn verschillende afspraken gemaakt over het gebruik van de verwijsindex. Klik hier voor de verwijsindex Midden Nederland. 

*Dit overzicht is niet uitputtend, belangrijke aanvullingen kunnen worden doorgegeven via secretariaat@sterkvo.nl.