Menu Sluiten

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document waarin het samenwerkingsverband de afspraken vastlegt die ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. De wet passend onderwijs is hierbij het kader.

Sterk VO werkt met het vierjarig Ondersteuningsplan 2018-2022 (actualisatie 2021), een jaarlijks activiteitenplan, een meerjarenraming, een jaarlijkse begroting en een jaarverslag. Het ondersteuningsplan wordt besproken in een bestuurlijk overleg met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (OOGO) en voor instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Sterk VO. In het Ondersteuningsplan 2014 – 2018┬áis meer terug te lezen over de eerste periode na de invoering van passend onderwijs.