Menu Sluiten

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document waarin het samenwerkingsverband de afspraken vastlegt die ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. De wet passend onderwijs is hierbij het kader.

Sterk VO werkt met het vierjarig Ondersteuningsplan 2022-2026, een jaarlijks activiteitenplan, een meerjarenraming, een jaarlijkse begroting en een jaarverslag. Het ondersteuningsplan wordt besproken in een bestuurlijk overleg met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (OOGO) en voor instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Sterk VO. In het Ondersteuningsplan 2014 – 2018 is meer terug te lezen over de eerste periode na de invoering van passend onderwijs.

Daarnaast werkt Sterk VO sinds schooljaar 2022-2023 met een uitvoeringsagenda. In deze agenda zijn de ambities en actielijnen zoals beschreven in het Ondersteuningsplan vertaald naar concrete activiteiten voor schooljaar 2023-2024. Bekijk hier de uitvoeringsagenda van 2023-2024.