Menu Sluiten

OPDC expert

Om de expertise van OPDC Utrecht voor een bredere groep leerlingen in te zetten werkt het OPDC met OPDC experts. De bovenschoolse OPDC experts ondersteunen scholen met expertise op externaliserend gedrag, binnen de context van de huidige school. De experts werken hierin samen met de school, het team van begeleiders passend onderwijs en kernpartners van de school. OPDC experts begeleiden soms ook de overstap van OPDC leerlingen naar een reguliere vo-school of de overstap naar het mbo. Naast begeleiding van leerlingen is de inzet gericht op de verdere versterking van de ondersteuningsstructuur binnen de school door bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van een team of een andere aanpak van specifieke problematiek. Dit kan bestaan uit collegiale consultatie, meedenken in casuïstiek, lesobservaties en het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van een leerling of een groep en dit vertalen naar handelingsadviezen voor het team.  Met de scholen worden altijd op maat afspraken gemaakt over de manier waarop kennis en expertise worden geborgd en de handelingsbekwaamheid van de school duurzaam kan worden versterkt.