Menu Sluiten

Ondersteuningsaanbod vanuit VSO

Thuiszittersteam
De gemeente Utrecht, samenwerkingsverband PO en Sterk VO werken samen aan het terugdringen van verzuim, uitval en thuiszitten. De gezamenlijke aanpak om ieder kind een passende plek te bieden wordt beschreven in het Utrechtse thuiszitterspact Van thuiszitten naar schoolgaan.

Wanneer een leerling dreigt (gedeeltelijk) thuis te zitten wordt in samenspraak met de leerling, de ouders, de school en de kernpartners de samenwerking gezocht met het thuiszittersteam. Het thuiszittersteam denkt mee met de school over de ondersteuningsbehoeften van zowel de leerling als de leerkrachten. Ook zoekt het thuiszittersteam de samenwerking met hulpverlening, leerplicht en andere relevante partners. Het thuiszittersteam is gespecialiseerd in de ondersteuning van leerlingen die om verschillende redenen niet meer naar school gaan en gedeeltelijk of volledig thuis zitten. Doel is om onderwijsdeelname weer op gang te brengen, op een manier die past bij de mogelijkheden en wensen van de leerling.

Korte tijdelijke observatieplek (KTO)
Een korte tijdelijke observatieplek (KTO) is bedoeld om met leerling en ouders meer inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Met behulp van de kennis en expertise van het vso wordt gewerkt aan passende ondersteuning voor de leerling. Een KTO duurt maximaal drie maanden waarbij de leerling gebruik maakt van het vso maar ingeschreven blijft op de school van herkomst. In deze periode werkt het vso samen met de leerling, ouders en school van herkomst aan het organiseren van de gewenste ondersteuning in de eigen schoolomgeving. Soms is dit korte tijdelijke traject voldoende voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, waardoor een langere plaatsing op het vso niet nodig is. Ook is een wisseling van onderwijsmethode niet nodig.

Binnen Sterk VO worden KTO-trajecten regelmatig in samenwerking met de Fritz Redlschool uitgevoerd. In overleg met de leerling, de school en de begeleider passend onderwijs kan gekeken worden of dit een passend traject is of dat een kortdurend traject op een andere vso-school beter past.