Menu Sluiten

Werkwijze Sterk VO

De organisatie van Sterk VO is opgebouwd rond drie pijlers: doorgaande schoolloopbanen (van po tot mbo), OPDC Utrecht en passend onderwijs (inclusief team passend onderwijs en loket passend onderwijs). Op bestuurlijk niveau en voor elk van deze pijlers zijn overlegvormen georganiseerd. Het bestuur van Sterk VO neemt de besluiten over het beleid. De besluitvorming over POVO ligt bij het bestuurlijk overleg van schoolbesturen po en vo en over VOMBO bij de SchoolWerkt-agenda 2020-2024. 

De directeur-bestuurder van Sterk VO wordt ondersteund door een staf. De staf heeft beleidsmatige, beheersmatige en administratieve taken op het gebied van financiën, personeel en organisatie, PR en communicatie, monitoring en verantwoording. De staf bewaakt de samenhang in beleid en uitvoering op het gebied van doorlopende schoolloopbanen en ondersteuning waar dat nodig is. Dat is ook van belang vanwege de complexiteit en variëteit van verschillende subsidiestromen van rijk en gemeenten voor de uitvoering hiervan.

Sterk VO was een van de drie pioniers die al op 1 augustus 2013 zijn gestart met passend onderwijs. Dit was een jaar eerder dan de landelijke invoering. Pionieren kenmerkt nog steeds onze werkwijze. Wij blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden die leerlingen, ouders en scholen verder helpen. Voorbeelden hiervan zijn onze OPDC experts en onze deelname aan de proeftuin onderwijszorgarrangementen.

OPDC experts
De afgelopen jaren zijn er allerlei activiteiten ingezet om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod en de behoeften van scholen en leerlingen beter op elkaar te laten aansluiten. Schoolleiders van de havo/vwo-scholen hebben gesignaleerd dat er ondanks de extra inzet behoefte is aan meer expertise op externaliserend gedrag, vooral voor leerlingen in de bovenbouw. Het OPDC biedt deze expertise aan scholen van Sterk VO die op concrete casuïstiek handelingsverlegen zijn. 

Proeftuin onderwijszorgarrangementen
Met de gemeente Utrecht, het samenwerkingsverband Utrecht PO en de mytyl- en ZML-scholen in Utrecht is een pilot gestart om te onderzoeken of de onderwijszorgarrangementen op deze scholen op een efficiëntere manier georganiseerd kan worden. Doel was om de regeldruk voor scholen op dit gebied te verminderen en een werkwijze te ontwikkelen die ook voor andere vso-scholen en voor de samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio efficiënt is. Lees hier meer over de bevindingen. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd.