Menu Sluiten

Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, zoals het opstellen van een ondersteuningsplan, beslissen over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal voortgezet onderwijs en zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning binnen en tussen scholen.

Voor leerlingen met een complexere ondersteuningsbehoefte worden structurele oplossingen gezocht in het publiek bekostigde onderwijs en in maatregelen om combinaties van onderwijs en zorg te verbeteren. De huidige onderwijswetgeving biedt ruimte voor maatwerk:

  • Sinds 1 augustus 2018 kan de inspectie toestemming geven voor het afwijken van de regels over onderwijstijd om psychische of lichamelijke redenen (Variawet). In het stroomschema afwijking jaarlijks minimum urenaantal staat wanneer instemming bij de inspectie moet worden aangevraagd voor afwijking van onderwijstijd.
  • Er zijn mogelijkheden voor symbiose, waarbij leerlingen van een school voor speciaal (voorgezet) onderwijs een deel van het onderwijs kunnen volgen in het regulier onderwijs of op een ander school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs.
  • Flexibilisering van onderwijsmiddelen: mogelijkheid tot cofinanciering van onderwijsmiddelen en zorgmiddelen voor activiteiten die bijdragen aan toeleiding terug naar onderwijs of het behouden van leerlingen voor het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een leraar op een zorginstelling om de terugleiding te vergemakkelijken.
  • De huidige onderwijswetgeving biedt geen ruimte om bekostiging van particulier onderwijs als tijdelijke oplossing voor leerlingen met een complexere psychische of lichamelijke problematiek mogelijk te maken. Particuliere initiatieven kunnen een nevenvestiging worden van een rijksbekostigde school. Na een aanvraag door het bestuur van de school en goedkeuring door gemeente en samenwerkingsverband (en in samenspraak met de kernpartners) komen dergelijke nevenvestigingen in aanmerking voor onderwijsbekostiging. De huidige wetgeving biedt scholen en samenwerkingsverbanden ook de mogelijkheid om kennis en expertise uit het particulier onderwijs te benutten door deze in te kopen.