Menu Sluiten

Ondersteuningsaanbod

Iedere school heeft ruimte en mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Hoe zij dat doen staat beschreven in hun Schoolondersteuningsplan. Naast het jaarlijkse ondersteuningsbudget dat per school beschikbaar wordt gesteld heeft Sterk VO aanvullend budget voor extra ondersteuning. Soms kan de inzet van meer of externe expertise nodig zijn of is intensievere begeleiding op een andere school beter passend. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan de school in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners extra ondersteuning aanvragen. Scholen vragen in afstemming met hun begeleider passend onderwijs een arrangement aan bij Sterk VO in Onderwijs Transparant.

Aan de hand van signalen en concrete casuïstiek wordt voortdurend getoetst of we iedere leerling een passende plek en passende ondersteuning kunnen bieden. De afspraken uit het thuiszitterspact, de interventieroute thuiszittersaanpak vo en de opbrengst van procesevaluaties zijn hiervoor toetsinstrumenten. Ontwikkelingen worden gedeeld in de schoolleidersoverleggen, met de kernpartners, in het overleg met de loketten van de regionale samenwerkingsverbanden en het regionaal overleg van vso-scholen.