Menu Sluiten

Ondersteuningsaanbod

Naast het ondersteuningsbudget dat vanaf 2019 per school beschikbaar is, kunnen scholen ook gebruik maken van een aantal bovenschools ingekochte en georganiseerde arrangementen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbod op testen en toetsen in samenwerking met OC Het Kabinet, activeringsarrangementen in samenwerking met de Studiekring en arrangementen in samenwerking met de Hoogstraat, de Fritz Redlschool en het OPDC (expertise op gedrag en nazorg voor leerlingen die teruggeschakeld zijn). Ook heeft Sterk VO aanvullend budget voor individuele arrangementen als leerlingen een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Scholen kunnen deze arrangementen aanvragen bij het loket passend onderwijs, bij vragen kunnen scholen terecht bij hun begeleider passend onderwijs.

Aan de hand van signalen en concrete casuïstiek wordt voortdurend getoetst of we iedere leerling een passende plek en passende ondersteuning kunnen bieden. De afspraken uit het thuiszitterspact, de interventieroute thuiszittersaanpak VO, de opbrengst van procesevaluaties en trends uit de Commissie Passend alternatief zijn hiervoor toetsinstrumenten. Ontwikkelingen worden gedeeld in de schoolleidersoverleggen, in het overleg met de loketten van de regionale samenwerkingsverbanden en het regionaal overleg van VSO-scholen.

OPDC Utrecht als tussenvoorziening
Als een leerling voor een korte of langere tijd niet terecht kan binnen het reguliere onderwijs en nog niet duidelijk is of het speciaal onderwijs de best passende plek is, kan hij of zij onderwijs volgen op OPDC Utrecht voor maximaal twee jaar. Binnen OPDC Utrecht werken verschillende onderwijs- en ondersteuningsinstellingen samen om leerlingen die de aansluiting met het reguliere onderwijs (tijdelijk) missen, een passend aanbod te doen.