Menu Sluiten

Medezeggenschap

Meepraten en meedenken draagt bij aan betrokken medewerkers, ouders en leerlingen en heeft invloed op de koers en prestaties van het Samenwerkingsverband.

De medezeggenschap binnen Sterk VO kent twee vormen en wordt beschreven in het gezamenlijke Medezeggenschapstatuut.

De Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Sterk VO vormt het medezeggenschapsorgaan namens ouders en docenten van de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband Sterk VO en heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een Ondersteuningsplanraad. De OPR bestaat uit docenten en ouders van de aangesloten scholen en komt meerdere keren per jaar bijeen om de voortgang van het Ondersteuningsplan (beleid en verdeling middelen) te volgen, te bespreken en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft opgesteld ook worden gehaald. De OPR denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs.
De OPR stelt zich positief kritisch op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het samenwerkingsverband Sterk VO.
Lees ook veelgestelde vragen over de OPR. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband voert namens het bestuur overleg met de OPR.

Leden van de OPR
Bertine Mink van der Molen (technisch voorzitter)
Ruben Bloemen (secretaris)
Agnes ter Elst
Ines di Lollo
Jard de Jager
Lilian Blom
Evert Izeboud
*Klik hier voor het totale bezettingsoverzicht. 

Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR

Vergaderingen
De OPR en PMR vergaderingen zijn openbaar, toehoorders worden gevraagd zich vooraf aan te melden via secretariaat@sterkvo.nl. De vergaderdata van de PMR voor het schooljaar 2023-2024 staan in de agenda op de website. Hieronder staat de eerstvolgende vergaderdata van de OPR.

De Personeelsmedezeggenschapsraad
Via de Personeelsmedezeggenschapsraad (PMR) heeft het personeel van het samenwerkingsverband invloed op de uitvoerende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld aanstellings- of ontslagregelingen van de leiding van het samenwerkingsverband, afspraken over (na-)scholing, arbeidsomstandigheden en taakbeleid. De PMR vergadert 4 keer per jaar. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband voert namens het bestuur overleg met de PMR.

Leden van de PMR
Nienke Eggink (voorzitter)
Julia de Groot (secretaris)
Seline Roelofsen
Eveline Bakker
Emine van Tuil
VACATURE

Reglement Personeelsmedezeggenschapsraad
Huishoudelijk reglement PMR